Tiếng Nhật tổng hợp N5 | messages.TITLE1 | messages.TITLE2

Tiếng Nhật tổng hợp N5

Card image cap
[Tiếng Nhật tổng hợp] là một khóa học tiếng Nhật về [Ngữ pháp], [Từ vựng] và [Luyện tập] dành cho đối tượng học viên trình độ từ sơ cấp đến cao cấp, giúp học viên có thể tích lũy kiến thức một cách tổng hợp. Trong suốt khóa học, học viên sẽ được học theo giáo trình được biên soạn một cách dễ hiểu và súc tích bởi giáo viên Marina, giúp việc học tiếng Nhật trở nên thú vị và hiệu quả hơn.

総合日本語(Comprehensive Japanese)」は、初級(beginner)から上級前半(pre-advenced)の学習者を対象に、「文法」「単語」「練習」を総合的に学ぶことができる科目です。日本語教育専門家のMarina先生監修のテキストを用いて、最先端の標準的な学習をすることができます。